UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA „SZKŁO” SP. Z O.O. ORAZ ROKOKO 1 SP. Z O.O. Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.

 

 Zarząd spółki „SZKŁO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, adres: ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172612, NIP: 7431697469, REGON: 510944290 („SZKŁO”), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej uzgodniony pisemnie w dniu 27 kwietnia 2022 r. plan połączenia „SZKŁO” oraz Rokoko 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927602, NIP: 5252880894, REGON: 520218400 („Rokoko 1”). Połączenie „SZKŁO” oraz Rokoko 1 nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Rokoko 1 na „SZKŁO” w zamian za udziały, które „SZKŁO” wyda wspólnikom Rokoko 1.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK