Ogólne Warunki Sprzedaż
Wersja z dnia 03.10.2016 r.

1.               Postanowienia ogólne

1.1.          Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) zostały ustalone  przez Szkło sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (11-100), ul. Olsztyńska  2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172612, NIP: 7431697469,
REGON: 510944290, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 2.300.000,00 zł  („Sprzedawca”).

1.2.          OWS mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży lub dostawy towarów znajdujących się
w asortymencie Sprzedawcy („Umowa Sprzedaży”), zawieranej przez Sprzedawcę z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami („Kupujący”). OWS nie znajdują zastosowania do czynności prawnych dokonywanych z konsumentami.

1.3.          Warunki umowne uzgodnione indywidualnie między Sprzedawcą a Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

1.4.          Do Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę nie stosuje się jakichkolwiek postanowień wzorca umowy ustalonego przez Kupującego.

2.               Zawarcie Umowy Sprzedaży

2.1.          Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi, gdy Kupujący złoży na piśmie, faksem lub e-mailem zamówienie na towary na warunkach określonych w cenniku przeznaczonym przez Sprzedawcę bezpośrednio dla tego Kupującego („Indywidualny Cennik”) albo w zaproszeniu do złożenia oferty uzgodnionym przez Sprzedawcę i Kupującego („Indywidualna Oferta”) ze wskazaniem rodzaju, ilości oraz terminu dostawy zamawianych towarów, a Sprzedawca, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, potwierdzi na piśmie, e-mailem lub faksem wszystkie warunki zamówienia.

2.2.          Niepotwierdzenie przez Sprzedawcę w ww. terminie wszystkich warunków zamówienia oznacza, iż Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym.

2.3.          Zamówienia powinny być składane na adres Sprzedawcy: ul.Olsztyńksa 2 , 11-100 Lidzbark Warmiński,nr faksu 897670381 lub na adres e-mail .

2.4.          Dniami roboczymi są dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.5.          Podane w Indywidualnym Cenniku lub Indywidualnej Ofercie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

2.6.          Gdy produkcja towarów wskazanych w zamówieniu wymaga wierceń, kształtów lub aplikacji, Kupujący powinien dołączyć do zamówienia rysunek w formacie dxf. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Sprzedawcy dopuszczalne jest zastosowanie innego formatu. 

3.               warunki dostawy i realizacja zamówień

3.1.          Jeżeli inaczej nie postanowiono w Umowie Sprzedaży, dostawa towarów następuje EXW (Ex Works).

3.2.          Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wyrazić zgodę na zmianę warunków umownych dotyczących w szczególności ilości lub parametrów zamówionych towarów, przy czym zgoda Sprzedawcy może być uzależniona od uprzedniego pokrycia przez Kupującego wszelkich kosztów poniesionych dotychczas przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia według pierwotnych warunków umownych. Zmiana warunków umownych nie może być dorozumiana i wymaga zawarcia aneksu do Umowy Sprzedaży. Powyższe zasady stosują się odpowiednio do rezygnacji z zamówienia przez Kupującego i związanego z tym rozwiązania Umowy Sprzedaży.

3.3.          Realizowana przez Sprzedawcę dostawa może mieć odchylenie ± 2% w stosunku do zamówionej ilości towarów. Powyższe odchylenie nie stanowi nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez  Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku realizacji mniejszej niż zamówiona ilości towarów, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny odpowiadającej faktycznej ilości towarów.

3.4.          Opakowania towarów w postaci skrzyń, palet drewnianych jednostronnych typu L, dwustronnych typu A lub europalet stanowią własność Sprzedawcy. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę tych opakowań. Skrzynie odbierane są przez Sprzedawcę na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym.

3.5.          Sprzedawca dokłada najwyższej staranności w celu terminowej realizacji zamówień zgodnie
z warunkami Umowy Sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy Sprzedaży, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, nie krótszy jednak niż 5 dni roboczych, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tak wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z powodu zwłoki Sprzedawcy przed upływem dodatkowego terminu, wyznaczonego zgodnie ze zdaniem poprzednim.

3.6.          Wydanie towarów następuje w momencie zapewnienia przez Sprzedawcę Kupującemu możliwości odebrania towarów. W tym momencie przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów.

3.7.          Jeżeli Kupujący nie dokona faktycznego odebrania towarów, zaoferowanych mu do odbioru zgodnie z pkt 3.6, Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty Sprzedawcy zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia towarów na terenie zakładu Sprzedawcy
w wysokości 0,1% wartości zamówienia dziennie.

3.8.          Jeżeli Kupujący nie dokona faktycznego odebrania towarów w terminie dwóch miesięcy od zaoferowania mu ich do odbioru zgodnie z pkt 3.6, Sprzedawca uprawniony jest do likwidacji,
w tym utylizacji, towarów na koszt Kupującego.

3.9.          W przypadku wykonania towarów na podstawie szablonu dostarczonego przez Kupującego, szablon ten zostanie wydany Kupującemu na jego wyraźne życzenie, najwcześniej po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym towary zostały Kupującemu wydane. Kupujący zobowiązany jest do odebrania szablonu we własnym zakresie i na własny koszt.

4.               Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy

4.1.          Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania towarów Kupującemu.

4.2.          Kupujący powinien zbadać towary w momencie ich odbioru. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące ilości, jak i widocznych wad towarów powinny zostać dokonane przez Kupującego
w momencie odbioru towarów. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wad, które wyszły na jaw dopiero później, powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane na piśmie na adres Sprzedawcy, faksem (897670381) lub e-mailem, wraz ze szczegółowym opisem wady, dokumentacją fotograficzną oraz wskazaniem numeru zamówienia.

4.3.          Naruszenie zasad, o których mowa w pkt 4.2 powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego  w stosunku do towaru będącego przedmiotem reklamacji.

4.4.          W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych towarów na towary wolne od wad albo dostawy brakujących towarów – w przypadku stwierdzenia braków ilościowych. Dostawa niewadliwych lub brakujących towarów następuje do miejsca realizacji zamówienia, określonego w Umowie Sprzedaży. Sprzedawca realizuje powyższe obowiązki w terminie nie dłuższym niż – liczony w dniach – okres realizacji zamówienia zgodnie z Umową Sprzedaży. Sprzedawca, według swojego uznania, może również spełnić swój obowiązek wobec Kupującego z tytułu rękojmi poprzez obniżenie części ceny proporcjonalnie do ilości wadliwych lub niedostarczonych towarów.

4.5.          Kupującemu nie przysługują inne uprawnienia z tytułu rękojmi niż te wyraźnie wskazane w pkt 4.4; w szczególności Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

4.6.          Wada fizyczna towarów polega na jego niezgodności z Umową Sprzedaży. Wadą towarów nie jest w szczególności wklęsłość lub wypukłość szkła, kondensacja pary wodnej na powierzchniach, odchylenia barwy czy anizotropia przy szkle hartowanym.

4.7.          Oględziny szyb, których dotyczy zgłoszenie reklamacyjne dokonywane są przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę w sposób zgodny z opisem zawartym w normach PN-EN ISO 12150-1 i PN-EN 572-2 i PN-EN 14072.

4.8.          W przypadku stwierdzenia bezzasadności reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego.

4.9.          Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży ograniczona jest do wysokości wartości zamówienia objętego Umową Sprzedaży i nie obejmuje utraconych korzyści.

5.               Warunki płatności

5.1.          Sprzedawca wystawi fakturę Kupującemu nie wcześniej niż w dniu wydania towarów i nie później niż 5 dnia po wydaniu towarów, chyba że na mocy przepisów prawa Sprzedawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w innym terminie. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w fakturze, który nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.

5.2.          Kupujący zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wykorzystywany w kontaktach ze Sprzedawcą.

5.3.          Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na dochowanie przez niego terminu płatności ani wysokość płatności zgodnie z wystawioną fakturą.

5.4.          Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.5.          W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z płatnością co najmniej o 3 dni, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji pozostałej części zamówienia lub zamówień wynikających z innych Umów Sprzedaży zawartych z Kupującym. Powyższe nie wyklucza skorzystania przez Sprzedawcę z innych przysługujących mu uprawnień na wypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Kupującego.

5.6.          Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego.

5.7.          W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

5.8.          Postanowienia końcowe

5.9.          OWS mogą zostać zmienione w każdym czasie przez Sprzedawcę. Zmiany OWS stosują się do zamówień złożonych przez Kupującego po dniu doręczenia mu zmienionych OWS.

5.10.       Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosują się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

5.11.       Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umowami Sprzedaży jest sąd powszechny właściwy za względu na siedzibę Sprzedawcy.

 


 

 

General Conditions of Sale

Version of October 3, 2016

 

1.               General Provisions

1.1.          These General Conditions of Sale (GCS) have been established by the company Szkło sp. z o.o. with its seat in Lidzbark Warmiński (11-100), ul. Olsztyńska 2, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000172612, NIP (tax identity number): 7431697469, REGON (statistical number): 510944290, registration files kept by the District Court in Olsztyn, 8th Commercial Division of the National Court Register, initial capital of PLN 2,300,000.00  (“Seller”).

1.2.          The GCS shall apply to any and every agreement regarding sales or delivery of products from the Seller's product range (“Sales Agreement”), concluded by the Seller with legal entities, organizational units without legal personality, but who have been granted legal capacity by means of a respective Act, or natural persons conducting economic activity (“Buyer”). The GCS shall not apply to legal actions undertaken with consumers.

1.3.          Contractual conditions agreed upon individually between the Seller and the Buyer have priority over the provisions of the GCS.

1.4.          No provisions of any agreement template created by the Buyer shall apply to Sales Agreements concluded by the Seller.

2.               Concluding a sales agreement

2.1.          A Sales Agreement is concluded when the Buyer places an order for products in writing, by fax or e-mail, according to conditions determined in the price list intended directly for this Buyer (“Individual Price List”) or in the invitation to submit an offer agreed upon between the Seller and the Buyer (“Individual Offer”), indicating the type, quantity and delivery date of ordered products, and the Seller, within 2 (two) working days from receiving an order, will confirm all terms of the order in writing, by e-mail or fax.

2.2.          The failure of the Seller to confirm all terms of the order in the mentioned period of time means that the Sales Agreement has not been concluded. The Seller is not obliged to conclude a Sales Agreement with the Buyer.

2.3.          Orders should be submitted to the Seller's address: ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, fax no. 897670381, or to the e-mail address.

2.4.          Working days are weekdays (Monday to Friday), excluding Polish public holidays.

2.5.          Prices included in the Individual Price List or the Individual Offer are net prices and VAT should be added to them in the amount required by applicable law.

 2.6.          In the event that production of goods indicated in the order requires drilling, shaping or painting, the Buyer should attach to the order a drawing in the .dxf format. After obtaining a prior consent of the Seller, using another format is acceptable. 

 3.               terms of delivery and executing orders

 3.1.          Unless otherwise determined in the Sales Agreement, the products shall be delivered Ex Works.

 3.2.          After concluding a Sales Agreement, the Seller can give consent to introducing changes in contractual conditions, particularly as regards the quantity or parameters of ordered products, with the provision that such consent of the Seller may be dependent on whether the Buyer had covered all the costs incurred up to that time by the Seller in connection with executing the order according to original contractual conditions. Modification of contractual conditions cannot be implied and requires concluding an annex to the Sales Agreement. The above rules shall apply respectively to any cancellation of order by the Buyer and the related termination of the Sales Agreement.

 3.3.          Quantity delivered by the Seller can deviate from the ordered quantity of products by ± 2%. Such deviation does not constitute improper performance of the Sales Agreement by the Seller, with the provision that if the delivered quantity is lower than the ordered quantity, the Buyer is obliged to pay the price for the actually delivered quantity of products.

 3.4.          Packaging of products in the form of crates, L-type one sided wooden pallets, A-type two sided wooden pallets, or europallets, constitutes property of the Seller. The Buyer is liable for damages to the Seller in the event of damaging, destroying or losing such packaging. Crates are collected by the Seller at the Seller's own expense at the time agreed upon with the Buyer.

 3.5.          The Seller takes the utmost care to ensure timely execution of orders according to the conditions included in the Sales Agreement. If the Seller is late in performing its obligation arising from the Sales Agreement, the Buyer may determine appropriate additional time for the Seller to perform the obligation, however not shorter than 5 working days, with the provision that if the Seller fails to perform its obligation within the determined additional time, the Buyer has the right to withdraw from the Sales Agreement. The Buyer shall not have the right to withdraw from the Sales Agreement due to the Seller's delay before the expiration of additional time determined by the Buyer as mentioned above.

 3.6.          Factual transfer of products takes place when the Seller provides the Buyer with a possibility to collect the products. At that moment the risk connected with accidental loss or damage of products is transferred to the Buyer, however the ownership right to the products sold is transferred to the Buyer at the moment of crediting the Seller's bank account that shall be recognized as the date of making the payment, pursuant to clause 5.4. Until that moment, the ownership title to products sold shall belong solely to the Seller.

 3.7.          If the Buyer fails to actually collect the products offered for collection according to point 3.6, the Buyer is obliged to pay to the Seller additional compensation for leaving the products on the territory of the Seller's plant, amounting to 0.1 % of the order value per day.

 3.8.          If the Buyer fails to actually collect the products within the period of two months from the moment they had been offered to the Buyer for collection according to point 3.6, the Seller has the right to liquidate (including utilization) the products at the Buyer's expense.

 3.9.          In the event that the products are manufactured on the basis of a template provided by the Buyer, the template shall be released to the Buyer at its explicit request, no sooner than after one month from the day when the products were transferred to the Buyer. The Buyer is obliged to collect the template by use of its own means and at its own expense.

 4.               Complaints and seller's liability

 4.1.          The Seller is liable under warranty if a defect is identified within 6 months from the day that the products were transferred to the Buyer.

 4.2.          The Buyer should inspect the products when collecting them. Any complaints regarding quantity and visible defects of products should be made by the Buyer at the moment of collecting the products. Complaints regarding defects that are identified later should be made within 3 days from the moment of identifying the defect. Complaints should be made in writing to the Seller's address, by fax 897670381 or e-mail, together with a detailed description of the defect, photographic documentation and order number.

 4.3.          Any breach of rules referred to in point 4.2 results in the loss of warranty rights by the Buyer as to the products constituting the subject of complaint.

 4.4.          In the event of positive response to the complaint, the Seller is obliged to replace defective products with products free of defects, or deliver missing products in the event of identified quantity inconsistencies. The defect-free or undelivered products are to be delivered to the place of performing the order determined in the Sales Agreement. The Seller is to execute the above-mentioned obligations in the time limit no longer than the period of executing the order (counted in days) determined in the Sales Agreement. The Seller, at its own discretion, can also fulfill its obligation towards the Seller arising from the warranty by means of reducing the price proportionally to the quantity of defective or undelivered products.

 4.5.          The Buyer does not have any other rights in connection with the warranty, other than those explicitly indicated in point 4.4; particularly, the Buyer does not have the right to withdraw from the Agreement.

 4.6.          A physical defect of product consists in its non-compliance with the Sales Agreement. In particular, defects do not include glass convexity or concavity, condensation of water vapor on surfaces, deviations of color or anisotropy of tempered glass.

 4.7.          Inspection of glass, which is the subject of complaint is conducted by a person authorized by the Seller in a way compliant with the description included in the PN-EN ISO 12150-1, PN-EN 572-2 and PN-EN 14072 standards.

 4.8.          In the event that the Seller finds the complaint to be groundless, it has the right to charge the Buyer with the costs connected with handling the complaint.

 4.9.          The Seller's liability for damages on account of non-performance or improper performance of the Sales Agreement is limited to the value of the order covered by the Sales Agreement and does not include lost profits.

 5.               Conditions of payment

 5.1.          The Seller shall issue an invoice to the Buyer not earlier than on the day of transferring the products and not later than 5 days after transferring the products, unless the Seller is obliged to issue the invoice at another time on the strength of legal regulations. The Buyer is obliged to pay the price to the Seller by the due date indicated by the Seller in the invoice, which shall not be shorter than 7 days from the day of issuing the invoice.

 5.2.          The Buyer agrees to receiving invoices in electronic form to the e-mail address used in communications with the Seller.

 5.3.          Making a complaint by the Buyer does not have any influence on keeping by the Buyer the due date for payment or the amount of payment according to the issued invoice. 

 5.4.          The day of crediting the Seller's bank account shall be recognized as the date of making the payment.

 5.5.          In the event that the Buyer is late with payment by at least 3 days, the Seller has the right to withhold the execution of the remaining part of the order or orders arising from other Sales Agreements concluded with the Buyer. The above provision does not exclude exercising by the Seller other rights it is entitled to in the event of non-performance or improper performance of contractual obligations by the Buyer.

 5.6.          The Buyer does not have the right to offset any receivables owed by the Buyer to the Seller from  receivables owed by the Seller to the Buyer.

 5.7.          In the event that the Buyer is late with making payment to the Seller, the Seller has the right to demand interest for the time of delay amounting to maximum interest charged for delay.

 6.         Final provisions

 6.1.      The GCS may be modified at any time by the Seller. The modified GCS shall apply to orders placed by the Buyer after the day of receiving by the Buyer the modified version of the GCS.

 6.2.      Sales Agreements shall be governed by the Polish law. With respect to any matters not regulated in the GCS, the provisions of the Civil Code and other generally applicable legal regulations shall apply. The execution of the United Nations Convention of April 11, 1980 on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be excluded.

 6.3.      The court of jurisdiction for all disputes connected with Sales Agreements is the common court competent for the seat of the Seller.