Od początku działalności, firma SZKŁO Sp. z o.o. dbała o nie tylko o biznesowy wymiar swojej działalności. Jak każde przedsiębiorstwo, także firma SZKŁO Sp. z o.o. funkcjonuje w pewnym systemie: środowisku naturalnym i w społeczności lokalnej. Pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu obejmujące swym zakresem troskę o środowisko naturalne, interesy lokalnej społeczności oraz dbałość o pracowników, jest przez firmę SZKŁO Sp. z o.o. traktowane priorytetowo.

Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu firmy SZKŁO Sp. z o. o., misja i cele strategiczne na podstawie ISO 26000

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa SZKŁO Sp. z o. o.:

  • to zrównoważony wzrost w oparciu o szacunek i satysfakcję dla pracowników i partnerów handlowych,
  • to efektywność dla właścicieli z zachowaniem troski o społeczeństwo i środowisko naturalne.

Ład korporacyjny:

  • Cel 1. Wewnętrznie silna firma.
  • Cel 2. Strategia CSR.

Praktyki z zakresu pracy:

  • Cel. 3. Partycypacja pracowników w zarządzaniu.
  • Cel. 4. Wzmocnienie pozytywnych relacji z pracownikami.

Środowisko:

  • Cel 5. Ograniczenie wpływu i działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Zagadnienia konsumenckie:

  • Cel 6. Podwyższanie standardów w relacjach z klientami.

Zaangażowanie społeczne:

  • Cel 7. Komunikowanie o idei CSR.